Regulamin sprzedaży publikacji Wydawnictwa Naukowego

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

 

§1 Postanowienia ogólne

1.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku z siedzibą przy Placu Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, NIP: 7742472620, REGON: 611038403, prowadzi sprzedaż publikacji własnych wydawanych w Wydawnictwie Naukowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwanym dalej Wydawnictwem.

2.      Zakupy publikacji mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie, posiadające aktywne konto poczty elektronicznej, które w niniejszym regulaminie są określane jako „Zakupujący”. Osoby niepełnoletnie mogą zakupić publikacje tylko i wyłącznie za wiedzą i pod pełnym nadzorem rodzica/prawnego opiekuna.

3.      Regulamin sprzedaży publikacji Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, zwany dalej Regulaminem, określa zasady dokonywania zakupu publikacji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

4.      Regulamin jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej: www.wydawnictwo.pwszplock.pl.

5.      Złożenie zamówienia drogą wysyłkową przez Zakupującego jest równoznaczne z akceptacją przez niego Regulaminu w całości.

 

§2 Składanie zamówień

1.      Publikacje Wydawnictwa są dostępne w sprzedaży w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przy Placu Dąbrowskiego 2, pok. B1 w godzinach pracy Biblioteki lub można je nabyć drogą wysyłkową, składając zamówienie za pośrednictwem strony internetowej: www.wydawnictwo.pwszplock.pl.

2.      Zamówienia na zakup publikacji drogą wysyłkową można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.      Warunkiem dokonania skutecznego zamówienia wybranej publikacji jest prawidłowe wypełnieniu formularza zamówienia, w szczególności podanie dokładnych danych adresowych oraz numeru NIP do faktury.

4.      Po złożeniu zamówienia, w ciągu 48 godzin roboczych, Zakupujący otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.      Zakupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu, bądź całkowicie je anulować, wyłącznie do momentu otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

6.      Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia lub decyzję o anulowaniu zamówienia można przekazać: pocztą elektroniczną na adres: wydawnictwo@pwszplock.pl przez całą dobę lub telefonicznie 24 366 54 20 wew. 210 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biblioteki.

 

§3 Realizacja zamówień

1.      Obowiązującą forma płatności jest przedpłata. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, Zakupujący dokonuje wpłaty wskazanej w zamówieniu na konto:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

PKO BP SA 46 1020 3974 0000 5102 0084 8077

z dopiskiem: Wydawnictwo: numer zamówienia

2.      Zamówione publikacje wraz z Fakturą zostaną wysłane do Zakupującego w najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu zaksięgowania wpłaty, na adres wskazany w formularzu zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

4.      W przypadku braku zaksięgowania wpłaty za publikacje objęte zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, złożone zamówienie zostaje anulowane, o czym Zamawiający zostaje poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Zakupującego adres e-mail.

 

§4 Ceny sprzedaży publikacji

1.      Ceny publikacji podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili składania zamówienia.

2.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz ilości publikacji występujących w ofercie strony, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych, wprowadzania nowych publikacji oraz modyfikacji istniejących, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

3.      Koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki ustalane są indywidualnie.

 

§5 Reklamacje i zwrot towaru

1.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zobowiązana jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Zakupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

2.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Zakupujący powinien odesłać publikację na adres Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, widniejący na fakturze VAT.

3.      Do reklamowanej publikacji Zakupujący powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

4.      Odpowiedzi na reklamację będą przesyłane pocztą elektroniczną.

5.      Reklamacje rozpatrywane będą na bieżąco, maksymalnie do 7 dni roboczych, zgodnie z przepisami polskiego Kodeksu cywilnego.

6.      Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zwracane są natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji na podstawie przesłanego potwierdzenia poniesionych kosztów.

 

§6 Postanowienia końcowe

1.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

2.      Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zakupującego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku z siedzibą w Płocku, Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, będącą Administratorem Danych Osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane osobowe Zakupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

3.      Każdy Zakupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora wydawnictwo@pwszplock.pl.

4.      Wszelkie spory strony będą starały rozwiązywać w pierwszej kolejności polubownie.

5.      Spory wynikłe z tytułu zawarcia umowy na odległość będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Płocku.

6.      Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

7.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 grudnia 2018 r.